Statut

STATUT STOWARZYSZENIA MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KRÓLIKÓW I DROBNEGO INWENTARZA

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

Paragraf 1.

Stowarzyszenie Mazowiecki Związek Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza zwany dalej Stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie może się posługiwać skróconą formą nazwy Mazowiecki Związek Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza lub MZHKiDI.

Paragraf 2.

1.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 1. Stowarzyszenie wchodzić będzie w porozumienia bądź tworzyć federacje z innymi Stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym zakresie działania.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji hodowlanych o regionalnym zakresie działania jako członek – osoba prawna.

Paragraf 3.

 1. Siedziba Stowarzyszenia jest miejscowość Kołbiel
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Paragraf 4.

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Mazowiecki Związek Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza oraz podłużnej pieczęci adresowej.

Rozdział II  – Cele i środki działania Stowarzyszenia

Paragraf 5.

 1. Celami Stowarzyszenia są:
 2. a) Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt a w szczególności królików
 3. b) Propagowanie wiedzy o królikach oraz kształtowanie właściwej opieki
 4. c) Działania na rzecz poprawy środowiska z życia zwierząt, w szczególności królików
 5. d) Promowanie prawidłowej opieki nad królikami
 6. e) Publikowanie materiałów edukacyjnych na temat właściwej opieki nad królikami
 7. f) Prowadzenie oceny i selekcji zwierząt
 8. e) Organizowanie wystaw i pokazów
 9. Stowarzyszenie uczestniczy w tworzeniu i realizacji programów hodowlanych dla poszczególnych gatunków zwierząt
 10. Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną poprzez:
 11. a) Udział w programach telewizyjnych i radiowych
 12. b) wydawanie informatorów
 13. c) artykuły w prasie
 14. Stowarzyszenie pomaga w zaopatrywaniu członków Stowarzyszenia w materiały i produkty

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

 

Paragraf 6.

 1. Członkowie Stowarzyszenia mogą być:
 2. a) zwyczajni
 3. b) młodzieżowi
 4. c) honorowi
 5. Członkiem zwyczajnym może być:
 6. a) osoba fizyczna pełnoletnia, prowadząca chów lub hodowlę królików i drobnego inwentarza osobiście
 7. b) osoba, która nie należy do innego Stowarzyszenie hodowców o podobnym profilu działalności;
 8. Członkiem młodzieżowym może być osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat życia, zajmuje się hodowlą. Po uzyskaniu pełnoletniości członek młodzieżowy staje się zwyczajnym.
 9. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która swą działalnością położyła szczególne zasługi dla rozwoju hodowli i chowu drobnego inwentarza.

 

Paragraf 7.

Członków Zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji.

 

Paragraf 8.

 1. Członek Zwyczajny ma prawo:
 2. a) brać udział w zebraniach Stowarzyszenia z prawem głosu;
 3. b) korzystać ze świadczeń w zakresie jego działalności statutowej;
 4. c) być wybierany do władz Stowarzyszenia;

 

Paragraf 9.

 1. Członek Zwyczajny ma obowiązek:
 2. a) stosować się do postanowień statutu Stowarzyszenia oraz uchwał i zarządzeń władz

Stowarzyszenia w zakresie działalności statutowej;

 1. b) brać udział w pracach Stowarzyszenia i dążyć do realizacji jego celów;
 2. c) ponosić świadczenia na rzecz Stowarzyszenia ustalone w trybie określonym przez Walne Zgromadzenie;
 3. d) poddawać się nadzorowi i kontroli ze strony Stowarzyszenia w zakresie działalności hodowlanej.
 4. Członkowie Młodzieżowi mają te same prawa i obowiązki jak Członkowie Zwyczajni z wyjątkiem prawa głosu i prawa wyboru do władz Stowarzyszenia

 

Paragraf 10.

Członek Honorowy może brać udział w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym i nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. W przypadku prowadzenia przez Członka Honorowego hodowli lub chowu drobnego inwentarza podlega on prawom i obowiązkom Członka Zwyczajnego.

 

Paragraf 11.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:
 2. a) przez śmierć, utratę zdolności do czynności prawnych lub utratę osobowości prawnej przez osobę prawną;
 3. b) przez deklarowane wystąpienie złożone Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie;
 4. c) przez skreślenie;
 5. Skreślenie następuje w oparciu o uchwałę Zarządu Stowarzyszenia z powodu:
 6. a) zaniechanie działalności hodowlanej przez okres jednego roku;
 7. b) nie zapłacenie do 28 Lutego każdego roku składki członkowskiej;
 8. c) nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia, w szczególności nieusprawiedliwione nieobecności w czasie 1 roku;
 9. d) przez wydalenie;
 10. e) sąd koleżeński
 11. Wydalanie następuje w oparciu o uchwałę Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
 12. a) rażącego naruszenia statutu;
 13. b) działania na szkodę Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia interesów innego Członka Stowarzyszenia;
 14. c) prawomocnego skazania wyrokiem sądu powszechnego za działalność związaną z hodowlą i chowem drobnego inwentarza lub inne czyny hańbiące;
 15. d) uporczywego nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia; .

 

Paragraf 12.

Stowarzyszenia prowadzi rejestr członków.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia.

 

Paragraf 13

Władzami Stowarzyszenia są :

1) Walne zebranie

2) Zebranie zwykłe

3) Zarząd

4) Komisja Rewizyjna

5) Sąd koleżeński

 

Paragraf 14

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego trwa 4 lata i trwa do wyboru nowego składu.

 

Paragraf 15

Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia corocznie w I kwartale roku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, a także na żądanie.
 3. a) Komisji rewizyjnej;
 4. b) Sądu koleżeńskiego
 5. c) 1/3 członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.;
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się w terminie do sześciu tygodni od otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia żądania jego zwołania;
 7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia powiadamia się co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem;
 8. Walne Zebranie otwiera Prezes lub zastępujący go Wiceprezes Stowarzyszenia;
 9. Obradami kieruje Przewodniczący, wybrany przez Walne Zebranie.
 10. Walne Zebranie przyjmuje porządek i uchwala regulamin obrad,
 11. W Walnym Zebraniu uczestniczą:
 12. a) z prawem głosu członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia
 13. b) z głosem doradczym członkowie Honorowi oraz zaproszeni goście;

 

Paragraf 16

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem przypadków, w których statut przewiduje inaczej.
 2. w razie braku połowy uprawnionych do głosownia Walne Zebranie może odbywać się w tym samym dniu w pół godziny po pierwszym terminie. Klauzula taka powinna być zamieszczona w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

3 Głosowanie na Walnym Zebraniu odbywa się jawnie. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach wyboru władz, oraz na żądanie połowy uczestników uprawnionych do głosowania.

 

Paragraf 17

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia i zmian w statucie.
 2. Uchwalenie regulaminów Zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego
 3. Wybór prezesa, zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego Stowarzyszenia, oraz delegatów na zebranie federacji i Stowarzyszeń ponadregionalnych.
 4. Przyjęcie sprawozdań zarządu, i komisji rewizyjnej.
 5. Udzielanie zarządowi absolutorium.
 6. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia
 7. Nadawanie członkostwa honorowego oraz podejmowanie decyzji w sprawach jego cofnięcia.
 8. Uchwalenie wysokości opłat członkowskich.
 9. Podejmowanie decyzji w sprawie odwołań od decyzji Zarządu i Zebrań Stowarzyszenia.
 10. Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszeniu i przeznaczeniu jego majątku.

 

Paragraf 18

 1. Zebrania zwykle odbywają się 2 razy do roku lub  częściej na żądanie:
 2. a) Zarządu;
 3. b) Komisji Rewizyjnej;
 4. c) Sądu Koleżeńskiego
 5. d) 1/4 członków Zwyczajnych Stowarzyszenia;
 6. Zebranie zwykłe zwołuje Prezes lub zastępujący go Wiceprezes Związku Stowarzyszenia w porozumieniu z Zarządem. O terminie zabrania członkowie powinni być powiadomieni z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.
 7. W zebraniu zwykłym uczestniczą:
 8. a) z prawem głosu członkowie zwyczajni Stowarzyszenia;
 9. b) z głosem doradczym członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
 10. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę osób uprawnionych.
 11. Uchwały zebrania zwykłego nie mogą być sprzeczne z uchwałami Walnego Zebrania.

 

Paragraf 19

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4-7 członków..
 2. Zarząd wybiera spośród Prezesa, Vice-Prezesa, Skarbnika, Sekretarza

 

Paragraf 20

 1. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub zastępujący go Wiceprezes co najmniej raz na trzy miesiące lub częściej na żądanie:
 2. a) Komisji Rewizyjnej;
 3. b) Sądu koleżeńskiego
 4. c) większości członków Zarządu;
 5. Do podjęcia uchwały przez Zarząd konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub zastępującego go Wiceprezesa.

 

Paragraf 21

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 2. a) uchwalenie regulaminów i budżetów.
 3. b) powoływanie komisji i zespołów roboczych.
 4. c) rozpatrywanie skarg oraz spraw spornych w ramach Stowarzyszenia.
 5. d) zwoływanie walnych zebrań.
 6. e) przedkładanie sprawozdań walnemu zebraniu.
 7. f) nabywanie i zbywanie majątku Stowarzyszenia.
 8. g) podejmowanie decyzji w sprawach członkostwa w Stowarzyszeniu.
 9. h) podejmowanie decyzji w sprawach tworzenia federacji, porozumień oraz przystępowanie do Stowarzyszeń o zasięgu, ponadregionalnym.
 10. i) czuwanie nad wykonaniem uchwał walnych zebrań oraz zebrań zwykłych Stowarzyszenia.
 11. Prezes Stowarzyszenia lub Wiceprezes reprezentują jednoosobowo Stowarzyszenie na zewnątrz, w sprawach finansowych po każdorazowym upoważnieniu przez Zarząd.

 

Paragraf 22

Umowy i zobowiązania w imieniu Stowarzyszenia zawiera:

 1. Dwóch członków zarządu wśród, których jest prezes lub wiceprezes.
 2. Dwie osoby nie wymienione w ust. 1 upoważnione przez zarząd Stowarzyszenia.
 3. Umowy o charakterze finansowym winny być parafowane przez Skarbnika lub inną osobę odpowiedzialną za finanse Stowarzyszenia

 

Paragraf 23

 1. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swych, członków Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący lub jego zastępca co najmniej raz na pół roku.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie.

 

Paragraf 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia
 2. Przedstawienie na Walnym Zebraniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 3. Żądanie zwołania Zarządu Stowarzyszenia; zebrania zwykłego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

Paragraf 25

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany powiadomić Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminach swoich. Zebrań.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek może brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu i jego poszczególnych członków wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

Paragraf 26

Komisja Rewizyjna działa kolegialnie, może jednak zlecić wykonanie czynności kontrolnych jej, poszczególnych członków lub biegłych księgowych.

 

Paragraf 27

Sąd koleżeński składa się z 3-5 członków

 

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

 

Paragraf 28

Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. Opłat członkowskich;
 2. Zapisów, darowizn, subwencji i dochodów powstałych w trakcie działalności statutowej;

 

Paragraf 29

 1. Dla wykonania określonych, zadań Stowarzyszenia może przyjmować do zagospodarowania fundusze od jednostek samorządowych gospodarczych.
 2. Sposób zagospodarowania funduszy określonych w ust. 1 ustalać będą porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem i jednostką przekazującą Fundusze.

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

 

Paragraf 30

 1. Statut niniejszy może być zmieniony przez Walne Zebranie większością 2\3 głosów oddanych przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W razie braku quorum określonego w ust. 1 dla podjęcia uchwały w przedmiocie zmian statutu mogą być dokonane zmiany na Walnym Zebraniu odbytym w następnym terminie, nie wcześniej jednak jak 4 tygodnie i nie później niż 2 miesiące od pierwszego terminu Walnego Zebrania.
 3. W następnym terminie uchwały w przedmiocie zmian statutu zapadają większością 2\3 głosów, oddanych bez względu na ilość obecnych na Walnym Zebraniu.
 4. Uchwały naruszające ogólnie obowiązujące przepisy prawa są nieważne z mocy prawa i podlegają uchyleniu w każdym czasie.

 

Paragraf 31

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały powziętej na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu wyłącznie w tym celu zwołanym, większością 2\3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych, do głosowania.
 2. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1 rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na Walnym Zebraniu zwołanym w następnym terminie w trybie jak w przedmiocie zmian w statucie ( 29ust. 2 i 3).
 3. W razie podjęcia uchwały o przedmiocie rozwiązania. Stowarzyszenia następuje jego likwidacja przez Komisję Likwidacyjną wybraną przez Walne Zebranie; które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 4. O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie, które podejmuje uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia uwzględniając jego cele statusowe.