Walne Zebranie MZHK 07.04.2019

Witamy.

Informujemy Koleżanki i Kolegów,

że w dniu 7 kwietnia 2019r. o godz: 10:00 

w OSP w Kołbieli odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie o możliwości rozpoczęcia zebrania przez Prezesa lub Wice Prezesa Stowarzyszenia

2. Przedstawienie Porządku obrad

3. Wybór przewodniczącego zebrania.

4. Wybór sekretarza zebrania.

5. Wybór komisji skrutacyjnej liczącej głosy członków stowarzyszenia.

6. Przedstawienie Walnemu Zebraniu decyzji zarządu MZHKiDI w sprawie skreślenia poszczególnych członków MZHKiDI na podstawie złamania Statutu Zwiazku.

7. Sprawozdanie Zarządu z jego pracy za 2018 rok

8. Sprawozdanie Zarządu Wystawa 2018.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom zarządu MZHKiDI.

11. Ocena, podsumowanie i spostrzeżenia z wystawy Bronisze 2018,oraz rozliczenie prac na rzecz związku przez poszczególnych członków.

12. Propozycje dotyczące IX wystawy, odnośnie prac na rzecz Związku i wystawy.

13. Ustalenia i sporządzenie listy członków chętnych do reprezentowania Związku na pokazie w Łącku.

14. Wręczenie legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom stowarzyszenia

15.Wolne wnioski.

16. Zakończenie zebrania.